İNŞAAT VE SAHA KONTROLLÜĞÜ VE YÖNETİMİ

EMAY, hem kamu hem de özel sektörde faaliyet gösteren işveren ve müşterilerinin farklı Faaliyet Alanlarındaki projelerinin inşaat ve saha uygulamalarının tüm boyutlarını ve aşamalarını kapsayacak ve her projeye özgü olacak şekilde kapsamlı yönetim, kontrolluk ve denetim hizmetleri sunmaktadır.


EMAY, işveren ve müşterileri adına “Mühendis” ve “İşveren Temsilcisi” sıfatıyla sunduğu bu hizmetleri sırasında inşaat ve saha faaliyetlerinin

 • ilgili sözleşme koşulları,
 • yürürlükteki yasal mevzuyürürlükteki yasal mevzuat, tüzükler , yönetmelikler , standartlar , şartnameler , fen ve sanat kurallarına ve

 • uygulama / detay tasarımına uygun olarak,
 • belirlenen bütçe ve süre içinde

tamamlanması amacıyla, proje yönetim organizasyonunu sürekli projenin uygulandığı inşaat sahasında bulundurmak suretiyle kendisine verilen yetkileri kullanmakta ve ana hatlarıyla aşağıda listelenen alt hizmetleri yürütmektedir :

 • Projenin genel sevk ve iProjenin genel sevk ve idaresini sağlamak, eylem planlarını hazırlamak,

 • Mevcut kaynakların en optimum şekilde kullanılmasını sağlayacak şekilde inşaat ve saha faaliyetlerinin planlanmasını, koordinasyonunu ve kontrolunu sağlamak

 • Tasarım ve Arayüz Yönetimi

 • Tedarikçi ve yüklenici seçim sürecini yönetmek (bkz. Teknik Şartnameler ve İhale Dokümanları Hazırlanması), sipariş ve satın alma aşamalarını takip etmek

 • Detaylı iş programı, malzeme / ekipman tedarik programı, bütçe ve finansal planları hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, uygulamasını sürekli izlemek ve gerektiğinde revize et(tir)mek

 • İş ilerlemelerinin onaylı iş programına, malzeme / ekipman tedarik programına, bütçeye ve finansal planlara uygunluğunu takip etmek, kritik imalat / malzeme tedariği / izin / onay aktivitelerini belirlemek, güncel bilgilerle doğrulamak, maliyet kontrol sistemi oluşturmak ve işletmek, planlanan – gerçekleşen analizi yapmak, sapmaları tespit etmek, işlerin hızlandırılması ve sapmalarla ilgili gerekli önlemleri almak

 • Kalite Güvence / Kalite Kontrol Planlarını (prosedürler, iş metodları ve kontrol formları) hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize et(tir)mek, sürekli izlemek ve denetlemek

 • Günlük inşaat ve saha faaliyetlerini izlemek, denetlemek, koordine etmek ve yönetmek

 • Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından sunulan malzeme, ekipman, tesis ve işçiliğin miktar ve kalite açısından uygunluğunu kontrol etmek, onaylamak, ilgili garanti belgelerinin temin edilmesini sağlamak

 • Sahada veya laboratuvarda yapılan periyodik ve nihai muayene, ölçüm ve testleri yap(tır)mak, sürekli izlemek, kontrol etmek, değerlendirmek ve onaylamak

 • Tamamlanan / onaylanan / kabul edilen işlere ilişkin fiziki gerçekleşmeleri ve miktarları belirlemek, aylık ve kesin hakedişleri hazırla(t)mak, incelemek, gerektiğinde düzeltmek, onaylamak

 • Yüklenicilerin makina, ekipman, araç / gereçlerinin ve teknik personelinin zamanında ve uygun şekilde işbaşında bulunmalarını teminen listesini ve durumlarını / yeterliklerini izlemek, güncelleştirmek ve düzeltilmesi istenen durumlarla ilgili talimat vermek

 • Yüklenici tesisleri, atölyeleri, ambarları, vb. yerleri kontrol etmek, değerlendirmek ve düzeltilmesi istenen durumlarla ilgili talimat vermek

 • Tedarikçi ve yükleniciler tarafından sigortaların istenen zamanda ve kapsamda yaptırılmasını takip etmek, poliçelerin işlerliğini izlemek

 • İnşaat ve saha faaliyetleri ile ilgili riskleri belirlemek ve analiz etmek, gelişmelere göre değerlendirme yapmak, risklerin önlenmesi veya en aza indirilmesi için yönetim faaliyetlerini yürütmek

 • Değişiklik ve/veya hak taleplerinin (süre uzatımı, ilave ödeme, yeni fiyat tespiti, vb.) oluşması halinde gerekli incelemeleri ve değerlendirmeleri yapmak, değişiklik emirlerini hazırlanmak, işveren ve müşterilerine görüş bildirmek ve sonuçlandırılmaları adına gerekli çalışmaları yürütmek

 • İşveren / müşteri ve yükleniciler / tedarikçiler arasında ortaya çıkabilecek her türlü teknik, idari ve hukuki sorunların, ihtilaf ve anlaşmazlıkların çözümünde işveren / müşteriye yardımcı olmak, görüş bildirmek, gerekli teknik dokümanları hazırlamak ve koordinasyonu sağlamak

 • Tüm proje paydaşları (işveren / müşteri, yükleniciler / tedarikçiler, kamu kurum ve kuruluşları, finansman kuruluşları, sivil toplum örgütleri, kamuoyu, vb.) arasında iletişimi ve koordinasyonu sağlamak

 • Dokümantasyon, kayıt (record) ve arşiv sistemini geliştirmek ve yürütmek

 • Tedarikçiler ve yükleniciler tarafından sunulması gereken dokümanların zamanında sunulmasını sağlamak; sunulan dokümanları gözden geçirmek, gerektiğinde revize ettirmek, onaylamak

 • İnşaat ve saha faaliyetlerinin ilerlemesini ve uygulamasını uygun şekilde belgelemek amacıyla her türlü kayıtları (tutanak, rölöve, ataşman, plankote, rapor, şantiye defteri, vb.) hazırlamak, onaylamak ve arşivlemek

 • Tedarikçiler ve yükleniciler ile yazışmaları takip etmek; gelen yazıları incelemek, değerlendirmek ve cevaplanmasını sağlamak

 • İşveren ve müşterilere inşaat ve saha faaliyetlerinin ilerlemesini ve geleceğini tüm boyutlarıyla (tedarikçi ve yüklenici faaliyetlerinin kapsam, kalite, süre ve mali durumu ve gelecek projeksiyonu) kapsamlı ve düzenli (periyodik) bir şekilde raporlamak

 • Periyodik koordinasyon toplantıları düzenlemek, tutanakları hazırlamak ve alınan kararların uygulamasını izlemek

 • İş Sağlığı / Güvenliği Yönetimi ile ilgili Planları (prosedürleri) hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize et(tir)mek, sürekli izlemek ve denetlemek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak

 • Çevre Yönetimi ile ilgili Planları (prosedürleri) hazırla(t)mak, kontrol etmek, onaylamak, gerektiğinde revize et(tir)mek, sürekli izlemek ve denetlemek, gerekli düzeltici ve önleyici faaliyetlerin yürütülmesini sağlamak; inşaat öncesi / sırası / sonrası inşaat ve saha faaliyetlerinin Çevresel Etki Değerlendirme çalışması ile belirlenen hususlar doğrultusunda yürütülmesini temin etmek

 • Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım, Eğitim Yönetimi ve Desteği hizmetlerini yürütmek

EMAY, yukarıda açıklanan hizmetlerin ön bileşeni olan Proje Planlama ve Hazırlama Hizmetlerini, işveren ve müşterilerinin başka bir kaynağa ihtiyacı olmayacak şekilde, bir paket halinde sunabilmektedir. EMAY inşaat ve saha kontrolluğu ve yönetimi faaliyetleri ile ilgili olarak toplam kalite yönetimi yaklaşımını benimsemiş, şirket bünyesinde kullanılmak üzere prosedürler / metodlar / formlar geliştirmiş ve ISO9001:2008 Kalite Yönetim Sistemine dahil etmiştir.