TASARIM VE ARAYÜZ YÖNETİMİ

EMAY, Mimari ve Mühendislik Tasarımı başlığı altında bahsedildiği üzere farklı faaliyet alanlarında çok disiplinli projelerin tasarım hizmetlerini işveren ve müşterilerine doğrudan sunabilmekle birlikte; işveren ve müşterileri adına, farklı proje müellifleri tarafından yapılan tasarımların yönetimi ve proje müellifleri arasında koordinasyonun sağlanması konularında da geniş bilgi birikimine ve tecrübeye sahiptir.Projelerde tasarım hizmetlerinin ve farklı disiplinlerin katılımının gerektiği karmaşık projelerde tasarım entegrasyonunun öneminin bilincinde olarak, EMAY tasarım ve arayüz yönetimi hizmetlerini projenin tüm ömür döngüsü içinde sürdürmekte ve aşağıda listelenen alt hizmetleri sunmaktadır :

 

 

 • Tasarım girdilerinin (sahada yapılan zemin, vb. araştırma ve etütler dahil) belirlenmesi ve toplanması veya toplanmasının koordinasyonu,

 • Tasarım çıktılarının ilgili ulusal ve/veya uluslararası standartlar, şartnameler, yönetmelikler ve yasal mevzuata uygun olarak hazırlanması veya uygunluğunun kontrol edilmesi,

 • Tasarım çıktılarının gözden geçirilmesi, varsa eksik ve yanlışlıkların belirlenmesi ve düzeltilmesinin sağlanması,

 • Tasarımın ekonomiklik, güvenlik ve yapılabilirlik açısından değerlendirilmesi ve optimizasyonu, bu amaçla alternatif tasarım yöntemleri ve sistemlerin önerilmesi / seçiminde yardım ve gerekli düzeltmelerin yapılmasının sağlanması,

 • Farklı proje disiplinleri (güzergah, mimari, statik, elektrik, mekanik, altyapı, peyzaj, vb.) ve inşaat sahası - proje arasında koordinasyonun ve organizasyonun sağlanması, anlaşmazlıkların çözülmesi,

 • Farklı disiplinlere ait tasarımların süperpoze edilerek kontrol edilmesi, varsa eksik veya yanlışlıkların belirlenmesi ve düzeltilmesinin sağlanması,

 • Gerektiğinde tasarım çıktıları (çizim, hesap raporu) revizyonlarının yapılması veya ilave tasarım çıktılarının hazırlanması,

 • Saha uygulaması öncesi son tasarımın kontrol edilmesi ve uygunluğunun bildirilmesi / onaylanması,

 • Metrajların hazırlanması veya proje müellifleri tarafından hazırlanan metrajların kontrol edilmesi, varsa eksik veya yanlışlıkların belirlenmesi ve düzeltilmesinin sağlanması,

 • İlgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izin ve onayların alınması veya ilgili koordinasyon ve takibin sağlanması,

 • İnşaat süresince oluşabilecek tasarım değişikliklerinin takip ve kontrol edilmesi,

 • As-built (yapıldı) tasarımların hazırlanması veya hazırlanmasının takip ve kontrol edilmesi.

  •