KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

EMAY ULUSLARARASI MÜHENDİSLİK MÜŞAVİRLİK A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI POLİTİKASI


1.AMAÇ


EMAY Uluslararası Müh.Müş A.Ş. olarak; müşterilerimiz, tedarikçilerimiz ve çalışanlarımız dahil gerçek kişilerin kişisel verilerinin Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve Genel İnsan Haklarına ilişkin ülkemizin tarafı olduğu uluslararası sözleşmeler ile 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) başta olmak üzere ilgili mevzuata uygun olarak işlenmesi ve verisi işlenen ilgili kişilerin haklarını etkin şekilde kullanılmasının sağlanmasını görev bilmekteyiz. Kişisel verilerin korunması ve kişisel verileri toplanan gerçek kişilerin temel hak ve hürriyetlerinin gözetilmesi, kişisel verilerin işlenmesine ilişkin politikamızın temel prensibidir. Kişisel verilerin korunması için mevzuat ve güncel teknolojiye uygun şekilde ilgili verinin niteliğinin gerektirdiği tüm idari ve teknik koruma tedbirlerini almaktayız. İşbu Politika, ticari veya sosyal sorumluluk ve benzeri faaliyetlerimiz sırasında paylaşılan kişisel verilerin KVKK'da anılan ilkeler çerçevesinde işlenmesi, saklanması, aktarılması ve silinmesi ya da anonim hale getirilmesine dair prensiplerimizi içermektedir.


2. KAPSAM VE SORUMLULUK


Müşterilerimiz, çalışanlarımız, tedarikçilerimiz, üçüncü kişiler de dahil olmak üzere Şirket tarafından işlenen tüm kişisel veriler bu Politika'nın kapsamında olup, Şirketimiz bu işlemlerden dolayı mevzuat kapsamında sorumluluğunu kabul eder.


KVKK uyarınca veri sorumlusu olarak kişisel verilerin korunması ve işlenmesi kapsamında politikalarımız;


Aydınlatma yükümlülüğümüz kapsamında; kişisel verilerinizin hangi amaçla işleneceği, nasıl korunacakları, kişisel verilerinizin kimlere ve hangi amaçla aktarılabileceği, veri toplama usullerimiz, verilerin imhası ve anonimleştirme ve mevzuat kapsamındaki diğer düzenlemeleri kapsayacak şekilde aydınlatma yükümlülüğümüzü yerine getiriyoruz.


Prensip olarak, mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar dışında (resmi kurumların talep ettiği sağlık raporları v.s.) “Kişilerin, ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları ile kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf yada sendika üyelikleri, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkumiyeti, ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri” içerikli özel nitelikli kişisel verileri işlemiyoruz.


Kişisel verileri işleme ilkelerimiz; Kişisel verileri mevzuatın gerektirdiği çerçevede ve mevzuatın gerektirdiği amaçlara uygun olarak işlemekteyiz.


Kişisel verilerin saklanma süresi; Kişisel verilerinizi mevzuatta öngörülen sürelerle ve Şirketimizin yasal haklarının korunması için gerektiği sürece ve aydınlatma metinlerimizde belirtilen sürelerde, üçüncü kişilerin (yasal zorunluluklar dışında) ulaşmasını önleyecek şekilde dijital ve fiziki ortamlarda saklamaktayız.


Kişisel verileri işleme amaçlarımız; kişisel verilerinizi, bizimle paylaşma ve/veya sizden talep edilme amacına uygun olarak işlemekteyiz.


Kişisel verilerinizin paylaşılması/aktarılmasında açık rızanın aramadığı haller; Mevzuattan kaynaklanan zorunluluklar karşısında (adli, idari mercilerin yasal talepleri gibi) kişisel verileriniz açık rızanız olmasa dahi ilgili ve yetkili kurum ve kuruluşlara aktarılabilecektir. Kişisel verileriniz yurt dışına aktarılmayacaktır (Şirketimizin yurt dışında aldığı işlerle ilgili olanlar haricnde)


Kişisel verilerin korunması tedbirleri; Kişisel verilerinizin korunması kapsamında, hukuka aykırı erişimleri ve paylaşımları önlemek için dijital ve fiziki ortamlarda gerekli teknik/fiziki ve idari tedbirler Şirketimizce alınmaktadır.


3. KİŞİSEL VERİ SAHİBİNİN HAKLARI


6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesi kapsamında haklarınız;

  • Kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,
  • Kişisel veriler işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
  • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
  • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
  • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
  • Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
  • Yukarıda bahsedilen düzeltme, silme veya yok etme işlemlerinin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,Kanun’un 11. maddesi gereği haklarınız; Şirketimize başvurarak, kişisel verilerinizin; a) işlenip işlenmediğini öğrenme, b) işlenmişse bilgi talep etme, c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, ç) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme, d) eksik / yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, e) KVKK’nun 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme, f) aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini isteme, g) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, ğ) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz. Bu kapsamdaki haklarınız 07.10.2016 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir.


Kişisel verilerinizin aktarılmaması ve/veya silinmesi hakkındaki talepleriniz, mevzuata, resmi mercilerin hukuki ve/veya idari bağlayıcı kararlarına aykırı olması halinde reddedilebilecektir.


4. POLİTİKAMIZIN YÜRÜRLÜĞÜ


İşbu Kişisel Verilerin Korunması Politikamız, genel çerçevede bir düzenlememiz olup, politikamızın detayları ile yasal uygulama ve haklar, Şirketimizin gerekli dijital ve fiziki mecralarında ayrıca “aydınlatma/açık rıza metinleri” içerisinde yer almaktadır.


Şirketimiz bu genel politikayı halen uygulamakta olup, yasal ve idari kararlar doğrultusunda güncelleştirerek uygulamaya devam edecektir.