VİZYONUMUZ VE DEĞERLERİMİZ

MİSYONUMUZ

Mühendislik ve Mimarlık projelerinde müşterilerimizin ihtiyaç ve beklentilerini, yasa ve yönetmelik şartlarına uyarak, fazlasıyla karşılamak, çalışanlarımızın kişisel gelişimlerinin ön planda olduğu bir çalışma ortamı sağlamak.
VİZYONUMUZ

Kendisini sürekli yenileyen, kaliteden ödün vermeyen ve yüklendiği projeler ile ülkesinde hak ettiği yeri almış bir firma olmanın verdiği sorumluluğu taşıyarak; kendisini aşabilen bir firma olma çabasıyla büyümeye devam etmek ve uluslararası firmalar ile rekabet edebilir hale gelmek, teknolojiye ve insan kaynaklarına yaptığımız yatırımları sürdürmek.
 

KALİTE POLİTİKAMIZ

EMAY, Kalite Yönetim Sistemi şartlarına uyma ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi konusundaki kararlılığı ile aşağıdaki politikalar doğrultusunda hareket eder;

 • Tüm işlerinde müşteri memnuniyetini en ön planda gözetir, işlerini planlanan sürede ve bütçe sınırları içinde, istenen kalitede bitirip teslim eder,
 • Tüm hizmetlerini, bilimsel gerçekleri temel alarak, en güvenli ve ekonomik şekilde ve yasal gerekliliklere uygun olarak yürütür,
 • Müşterilerinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamak için teknik ve teknolojik gelişmeleri yakından takip eder, yenilikçi çalışanlarıyla sürekli daha iyisini arar, katma değer sağlayan çözümler üretir,
 • Rekabet gücünü artırmak için entelektüel sermayesini sürekli olarak geliştirir. 

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

EMAY Üst Yönetimi, aşağıdaki politikalar doğrultusunda hareket eder. Bu politikaları tüm çalışanlarına duyurur ve ilgili taraflara ulaşılabilir kılar :

 • EMAY yürüttüğü faaliyetlerin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak veya azaltmak için çalışır,
 • Doğal kaynakları verimli ve tasarruflu kullanır,
 • Kirliliğin önlenmesi için atıkların yeniden kullanımı, geri kazanımı, geri dönüşümü ve bertarafını gerçekleştirir,
 • Tüm EMAY personelinde çevre bilinç ve kültürünün oluşması konusunda çaba gösterir,
 • Tüm çalışanlarının çevrenin korunmasına katkıda bulunmalarını teşvik eder,
 • Yasal şartlar ve diğer şartlarla ilgili uygunluk yükümlülüklerini yerine getirir,
 • Çevre performansını arttırmak için Çevre Yönetim Sistemini sürekli iyileştirir. 

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ POLİTİKAMIZ

EMAY Üst Yönetimi, aşağıdaki politikalar doğrultusunda hareket eder. Bu politikaları tüm çalışanlarına duyurur ve ilgili taraflara ulaşılabilir kılar:

 • EMAY, çalışanlarının ve ilgili diğer tarafların yaralanmasının, sağlığının bozulmasının önüne geçmek, iş sağlığı ve güvenliği açısından uygun ve güvenli bir çalışma ortamı oluşturmak için gereken her türlü önlemi alır.
 • Tehlikeleri ortadan kaldırmak ve riskleri azaltmak için, İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerine uyulup uyulmadığını izler, denetler ve uygunsuzlukların giderilmesini sağlar,
 • Yürürlükteki yasal şartlara ve diğer şartlara uygun hareket eder,
 • İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sisteminin performansını sürekli iyileştirmek için çalışır.
 • Çalışanlarının, İSGYS’nin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik katılımlarını sağlamak, onların görüş ve önerilerini almak için gerekli faaliyetleri yürütür. 

BİR BAKIŞTA EMAY

Emay Uluslararası Mühendislik ve Müşavirlik A.Ş., 1980 yılında kurulmuş olup, Türkiye'nin önde gelen mühendislik ve teknik müşavirlik firmaları arasındadır.

EMAY,

 • Ulaştırma (Karayolları; Raylı Sistemler; Kentsel Toplu Taşıma Sistemleri; Köprüler ve Viyadükler; Tüneller; Havaalanları; Limanlar ve Deniz Yapıları),
 • Binalar (Konut, Ticari, Spor / Eğlence, Eğitim, Sağlık, Kamu, Endüstri ve Ulaştırma)
 • Su ve Çevre (Hidrolik Yapılar; Su Temini, Depolama, Dağıtım ve Arıtma Sistemleri; Atıksu Yoketme ve Arıtma Sistemleri; Çevre Koruma ve Restorasyon Sistemleri; Atık Yönetim Sistemleri; Mekansal Planlama / Kenstsel Gelişim)

faaliyet alanlarında sunduğu

 • Mimari ve Mühendislik Hizmetleri (Mimarlık; Kentsel ve Kırsal Planlama; İnşaat Mühendisliği; Maden Mühendisliği; Jeoloji ve Jeofizik Mühendisliği; Geomatik Mühendisliği; Çevre Mühendisliği; Elektrik ve Mekanik Mühendisliği; Bağımsız Kontrol Mühendisliği / Tasarım Doğrulama),
 • Proje Planlama ve Hazırlama Hizmetleri (Master Planlar ve Fizibilite Etüdleri; Çevresel Etki Değerlendirme; Ulaşım ve Trafik Planlama ve Tasarımı; Mimari ve Mühendislik Tasarımı; Teknik Şartnameler ve İhale Dokümanları Hazırlanması; Durum Tespiti, Tetkiki, Analizi ve Değerlendirmesi; Finansal ve Ekonomik Hizmetler) ile
 • Proje Uygulama Hizmetleri (Tasarım ve Arayüz Yönetimi; Program / Proje Yönetimi; İnşaat ve Saha Kontrolluğu ve Yönetimi; Testler, İşletmeye Alma, İşletme ve Bakım, Eğitim Yönetimi ve Desteği)

ile mühendislik ve müşavirlik arenasında işverenleri, ortakları, tecrübeli ve dinamik çalışanları ve alt yüklenicileri ile saygı, güven ve etiğe dayalı köklü ve uzun vadeli ilişkiler geliştirerek haklı bir isim yapmıştır.

Türkiye’de ve uluslararası platformda pek çok önemli projede imzası bulunan EMAY; geniş bilgi ve tecrübesiyle üstlendiği projelerinde

 • ekonomik / maliyet-etkin,
 • modern,
 • emniyetli,
 • estetik,
 • çevreye duyarlı,
 • sürdürülebilir,
 • son kullanıcıları düşünen yaratıcı ve etkin

çözümler üreterek en yüksek kalitede, zamanında ve bütçesinde gerçekleştirdiği hizmetleri ile işveren ve müşteri memnuniyetini en ön planda tutmayı, teknolojik gelişmeleri yakından takip eden ve yenilikçi çalışanlarıyla sürekli daha iyisini aramayı, entelektüel sermayesini sürekli olarak geliştirmeyi, rekabet gücünü sürekli olarak yükseltmeyi ve sürekli olarak gelişmeyi politika olarak benimsemiştir.

EMAY, farklı disiplinlerde uzmanlık ve tecrübe sahibi 1300’ü aşkın profesyonel teknik personel istihdam etmektedir:

 • Mimarlar,
 • Şehir ve Bölge Plancıları,
 • Peyzaj Mimarları,
 • İnşaat Mühendisleri (Yapı, Deprem, Geoteknik, Ulaştırma / Trafik ve Hidrolik Mühendisliği konularında uzmanlık sahibi),

 • Geomatik Mühendisleri,
 • Jeoloji Mühendisleri,
 • Jeofizik Mühendisleri,
 • Maden Mühendisleri,
 • Çevre Mühendisleri,
 • Elektrik / Elektronik Mühendisleri,
 • Makine Mühendisleri,
 • Ekonomistler ve
 • Finansal Analiz Uzmanları.

Dünyanın önde gelen mühendislik yazılımlarına sahip olan EMAY, ayrıca kendi bünyesinde geliştirdiği yazılımları da kullanmaktadır. Gücünü, işverenlerinin kendisine duyduğu güvenden ve sunduğu hizmetlerde “Kalite”yi tanımlamaktaki lider yaklaşımından alan EMAY, aldığı ISO 9001:2015 kalite belgesi ile bunu belgelemiştir.

Bugüne kadar üstlenmiş olduğu tüm projeleri başarı ile zamanında ve işverenlerinin takdirini kazanarak tamamlayan EMAY, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük ve önemli projelerde hizmet sunmak, proje paydaşlarına memnuniyet ve katma değer yaratarak başarılarını sürdürmek, ülkemizi yurt dışında başarı ile temsil etmek ve Türkiye’nin kalkınmasına katkıda bulunmak amacındadır.

EMAY’ın üye olduğu başlıca kuruluşlar aşağıda listelenmiştir :

 • Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu (FIDIC)
 • Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu (EFCA)
 • İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu (FCIC)
 • Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği (IABSE)
 • Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB)
 • Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği - İnşaat Mühendisleri Odası (TMMOB - IMO)
 • Yollar Türk Milli Komitesi

ÜYELİKLERİMİZ VE SERTİFİKALARIMIZ

  fidic  Uluslararası Müşavir Mühendisler Federasyonu
  efca  Avrupa Müşavir Mühendislik Birlikleri Federasyonu
  fcic  İslam Ülkeleri Müşavirler Federasyonu
   iabse Uluslararası Köprü ve Yapı Mühendisliği Birliği
  tmmm Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TMMMB)
tmmob Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği-İnşaat Mühendisleri Odası (TMMOB-IMO)
 
ytmk Yollar Türk Milli Komitesi


SERTİFİKALARIMIZ

sertifika ISO 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemi
sertifika ISO 14001:2015 Çevre Yönetim Sistemi
sertifika ISO 45001:2018 İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemi

ORGANİZASYON ŞEMASI
 

FİRMA TANITIMI

sertifika