ÇEVRESEL ETKİ DEĞERLENDİRME

İnşaat projelerinin, istenmediği halde ekonomik ve sosyal yaşam üzerinde önemli değişikliklere neden olan çevresel etkileri vardır. Genellikle olumsuz olan bu etkiler, çevresel analizler kapsamında gerçekleştirilen "Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED)" çalışması ile belirlenir. Çevresel analizler, sosyal, ekonomik, mali ve teknik analizlere benzer şekilde Proje Planlama ve Hazırlama aşamasının (yapılabilirlik etüdünün) ayrılmaz ve önemli bir parçasını teşkil etmekte olup, bu analizlerle de yakından ilişkilidir. ÇED bulguları özellikle proje yerinin ve teknolojinin seçimi ile süreç tasarımı sırasında oldukça etkindir. Ayrıca, çevresel etkilerin neden olduğu fayda ve zararlar (maliyetler), mümkün olduğunca parasal olarak (ekonomik fiyatlarla) belirlenerek, fayda - maliyet analizine dahil edilirler.

 

 

EMAY, bünyesinde çalışmakta olan uzmanları, danışmanları / ortakları / alt yüklenicileri ile çevresel etki değerlendirme hizmetleri kapsamında aşağıda listelenen çalışmaları yürütmektedir :

 

 

 

 

 • Proje alanındaki mevcut çevresel koşulların, koruma alanlarının ve hasas ekosistemlerin belirlenmesi,

 • Çevresel etkilerin saptanmasına ilişkin yöntem ve araçların belirlenmesi,

 • Olası çevresel etkilerin (doğrudan ve dolaylı) saha / laboratuvar araştırmaları ve etütleri yardımıyla belirlenmesi,

 • Çevresel etkilerle ve gerekli izinlerle ilgili standartların ve yasal mevzuatın belirlenmesi,

 • Etkilerin dönemsel dağılımının (yatırım ve işletme dönemleri) belirlenmesi,

 • Analiz ölçütlerinin nicelik ve nitelik olarak belirlenmesi,

 • Alternatif proje, koridor, güzergah, yer, teknoloji ve tasarımların çevresel etkiler, maliyet ve diğer koşullar açısından karşılaştırılması,

 • Çevreye verilen zararı önleyici veya azaltıcı önlemlerin belirlenmesi,

 • Çevresel izleme yönteminin belirlenmesi,

 • Çevre yönetimi planı ile belirlenen önlemlerin izlenmesine ilişkin programın hazırlanması,

 • Önleyici veya azaltıcı tedbirler, çevre yönetimi amacıyla personel istihdam etme, eğitim ve izleme ile ilgili alternatif yatırım maliyetleri ve işletme giderlerinin belirlenmesi,

 • Çevresel etkilerin ve önleyici tedbirlerin fayda ve maliyetlerinin parasal olarak (gölge fiyatlarla) belirlenerek fayda-maliyet analizine dahil edilmesi,

 • Proje paydaşlarına ve halka proje ve çevresel etkileri hakkında bilgi aktarılması ve görüşlerin alınması,

 • Projenin ilgili yasal mevzuat uyarınca çevre ile ilgili gerekli izinlerinin alınması.

 

 

EMAY, çalışmalarını ISO14001 Çevre Yönetim Sistemlerine uygun olarak yürütmekte olup, bu durumu dokümante edebilmek amacıyla ilgili sertifikanın alınması için gerekli çalışmalara başlamıştır.